Sign Up To Stay Connected

Đại sứ Ted Osius gặp gỡ Phòng Thương Mại Việt Mỹ Quận Cam

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius gặp gỡ Phòng Thương Mại Việt Mỹ Quận Cam, nói chuyện quan hệ Việt Mỹ, những cơ hội hợp tác thương mại, giáo dục, v.v…

Reader Interactions

Leave a Reply